Dokonywanie obwieszczenia o dniu układowym – problemy praktyczne

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją wspólników KMS Marcina Kubiczka i Bartosza Sokoła, która ukazała się w nowym numerze „Doradcy Restrukturyzacyjnego” pt. „Dokonywanie obwieszczenia o dniu układowym – problemy praktyczne”. Autorzy podejmują się tematów kluczowych z punktu widzenia przebiegu i efektywności nowego postępowania o zatwierdzenie układu, argumentując w świetle istniejących wątpliwości na rzecz następujących tez:

Należy przychylić się do poglądu, że de lege lata możliwe jest ustalenie dnia układowego na dzień przypadający po dniu dokonania obwieszczenia.
Brak jest wystarczających powodów do uznania, że dokumenty, o których w art. 226a ust. 1 PrRestr powinny pochodzić od nadzorcy układu, a nie od dłużnika. 
Wstępny plan restrukturyzacyjny, o którym mowa w art. 226a ust. 1 PrRestr, nie musi zawierać sprawozdania finansowego (art. 9 ust. 2 PrRestr).

Należy mieć nadzieję, że wątpliwości te zostaną jednoznacznie rozstrzygnięte przez ustawodawcę w planowanej nowelizacji przepisów regulujących postępowanie o zatwierdzenie układu. Projektowane zmiany winny uwzględniać jednak cel postępowania restrukturyzacyjnego, dynamikę postępowania o zatwierdzenie układu oraz metodologię pracy organu postępowania restrukturyzacyjnego.