Pre-pack

Doradztwo, reprezentacja, wyceny

Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja to szansa na uratowaniu bytu przedsiębiorstwa i optymalizację zaspokojenia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, ale również atrakcyjna przestrzeń inwestycyjna. Instytucja ta polega na ogłoszeniu upadłości dłużnika z równoległym wskazaniem przez Sąd nabywcy, ceny i innych warunków sprzedaży majątku dłużnika. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży majątku może obejmować – w zależności od potrzeb inwestora – całość przedsiębiorstwa dłużnika, jego zorganizowaną część lub też składniki majątkowe stanowiące znaczną część przedsiębiorstwa.

Kancelaria KMS oferuje kompleksowe usługi w zakresie koordynowania procesu przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack) w myśl art. 56a-h Prawa upadłościowego. Eksperci Kancelarii posiadają zarówno niezbędne przygotowanie teoretyczne, jak i bogate doświadczenie praktyczne, polegające na zaangażowaniu w różnym charakterze w szeregu prowadzonych w Polsce postępowań upadłościowych w wariancie przygotowanej likwidacji.

Wiedza zweryfikowana sukcesami

Reprezentowaliśmy dłużników i wierzycieli – od pomysłu pre-pack na pierwszych spotkaniach po wielomilionowe transakcje w kancelariach notarialnych. Pomagaliśmy wierzycielom skutecznie blokując wnioski pre-pack nierzetelnych dłużników lub dłużnikom chroniąc przed próbą wrogiego przejęcia biznesu. Wycenialiśmy duże przedsiębiorstwa, patrząc jak opis i oszacowanie przechodzi kontrolę Sądu II instancji i pomaga ratować setki miejsc pracy.

Wraz z m.in. Fundacją Court Watch Polska współtworzyliśmy raport o funkcjonowaniu przygotowanej likwidacji w Polsce, zawierający wiele szczegółowych zestawień i danych obrazujących praktyczny wymiar funkcjonowania pre-packu w polskiej rzeczywistości prawnej. Jesteśmy autorami artykułów o pre-packu publikowanych w największym czasopiśmie branżowym. Wielokrotnie szkoliliśmy z pre-packu menedżerów, przedsiębiorców i prawników podczas ogólnopolskich wydarzeń.

Kancelaria KMS ma na swoim koncie liczne sukcesy w obszarze pre-packu m.in.:

a) zatwierdzenie przez Sąd warunków sprzedaży przedsiębiorstwa składającego się z szeregu nieruchomości o wartości ponad kilkudziesięciu mln złotych zgodnie z wnioskiem wierzyciela reprezentowanego przez Kancelarię,

b) zatwierdzenie przez Sąd warunków sprzedaży przedsiębiorstwa w branży budowlanej o wartości dwudziestu mln złotych zgodnie z wnioskiem dłużnika reprezentowanego przez Kancelarię,

c) zatwierdzenie przez Sąd warunków sprzedaży przedsiębiorstwa składającego się m.in. z nieruchomości komercyjnej o wartości kilku milionów złotych zgodnie z wnioskiem dłużnika reprezentowanego przez Kancelarię,

d) zatwierdzenie przez Sąd warunków sprzedaży przedsiębiorstwa z branży specjalistycznych usług IT zgodnie z wnioskiem dłużnika, któremu doradzała Kancelaria,

e) zatwierdzenie przez Sąd warunków sprzedaży centrum handlowego o wartości przekraczającej kilkadziesiąt milionów złotych,

f) zatwierdzenie przez Sąd warunków sprzedaży majątku niewypłacalnego konsumenta reprezentowanego przez Kancelarię w upadłości konsumenckiej (jeden z pierwszych w Polsce pre-packów w upadłości konsumenckiej).

Oferta

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie koordynowania procesu przygotowanej likwidacji – zarówno przedsiębiorstwom w kryzysie, jak i inwestorom.

Kompleksowa analiza możliwości przeprowadzenia upadłości w wariancie pre-pack, z uwzględnieniem ryzyk oraz korzyści i szans; stan faktyczny badany jest przez prawników, biegłych z zakresu wyceny przedsiębiorstwa dla celów pre-pack oraz licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych.

Kompleksowe sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnej spółki, wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży w myśl art. 56a ust. 1 PU (przygotowana likwidacja), a także przygotowanie niezbędnej argumentacji ekonomiczno-prawnej w zakresie materializacji przesłanek niewypłacalności, zdolności dłużnej spółki do poniesienia kosztów postępowania upadłościowego, a także właściwej kwantyfikacji ceny sprzedaży przedmiotu przygotowanej likwidacji i korzyści wynikających z wdrożenia wariantu pre-pack.

Reprezentacja procesowa wierzyciela lub dłużnika w postępowaniu o ogłoszenie upadłości dłużnej spółki, w szczególności reprezentacja przed Sądem upadłościowym, tymczasowym nadzorcą sądowym/zarządcą przymusowym (w tym – zajęcie stanowiska oraz walidacja ewentualnego sprawozdania, o którym w art. 38 ust. 3 PU), a także przed Sądem Okręgowym w ewentualnym postępowaniu zażaleniowym.

Koordynacja prac biegłych zaangażowanych w wycenę przedmiotu pre-packu, w szczególności poprzez weryfikację, czy sporządzony opis i oszacowanie spełnia normatywne wymogi art. 56a-h PU oraz art. 319 PU.

Sporządzanie opisu i oszacowania przedmiotu przygotowanej likwidacji w myśl art. 56a ust. 3 PU, tj. dla celów wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, o którym w art. 56a ust. 1 PU w toku przygotowanej likwidacji (pre-pack) przez uprawnionego biegłego wpisanego na listę biegłych sądowych.

Najnowsze publikacje na blogu

Jak możemy Państwu pomóc?

info@kmsbiznes.pl

+48 32 307 50 00

Pobierz folder