Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja – dlaczego warto?

pre-pack

Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja to szansa na znacznie skrócenie postępowania upadłościowego oraz uzyskanie korzystnych warunków sprzedaży likwidowanego przedsiębiorstwa. Mimo że instytucja ta weszła do polskiego porządku prawnego zaledwie 5 lat temu, cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców oraz inwestorów chcących nabyć aktywa zadłużonych spółek.

Jakie są zatem korzyści wynikające z pre-packu i co przemawia za jego wdrożeniem?

DLA DŁUŻNIKA

 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zarządu spółek handlowych i wspólników spółek osobowych
 • Skrócenie czasu postępowania, co przekłada się na niższe koszty upadłości i wyższe zaspokojenie wierzycieli
 • Możliwość zachowania bytu przedsiębiorstwa i jego dalszego istnienia w innej strukturze kapitałowej
 • Możliwość samodzielnego znalezienia i wskazania nabywcy majątku, a także wynegocjowania z inwestorem optymalnej ceny sprzedaży
 • Możliwość wyboru osoby wyceniającej majątek dłużnika i uwzględnienia w procesie wyceny całego spektrum okoliczności wpływających na wartość majątku

DLA WIERZYCIELA

 • Uzyskanie najwyższego możliwego zaspokojenia z majątku dłużnika (niekiedy radykalnie wyższego od zaspokojenia w „zwykłej” upadłości).
 • Szybsze rozdysponowanie między wierzycieli środków uzyskanych ze sprzedaży (często nawet o kilka lat).
 • Transakcja z udziałem osoby wpisanej na listę biegłych sądowych i pod nadzorem sądu.
 • Możliwość finansowania transakcji pre-pack ze strony wierzycieli finansowych, w szczególności Banków

DLA INWESTORA

 • Nabycie majątku upadłego w stanie wolnym od zobowiązań i obciążeń dzięki skutkom sprzedaży egzekucyjnej (w tym wygaśnięcie hipotek).
 • Zachowanie wartości przedsiębiorstwa i ciągłości jego działania – zarówno marki, know-how, jak i klientów, koncesji czy ulg.
 • Nabycie przedsiębiorstwa po optymalnej cenie, zazwyczaj z dyskontem z tytułu wymuszonej sprzedaży
 • Transakcja z udziałem syndyka i pod nadzorem sądu, a więc wolna od ryzyk związanych np. z bezskutecznością czynności niewypłacalnego dłużnika

DLA OSÓB TRZECICH

 • Zachowanie miejsc pracy.
 • Korzyści dla otoczenia gospodarczego dłużnika i systemu fiskalnego.
 • Odciążenie sądów poprzez zwiększenie efektywności i szybkości postępowania upadłościowego.

Masz pytania dotyczące tematyki poruszanej w artykule? Skontaktuj się z nami.