Restrukturyzacja

Doradztwo restrukturyzacyjne (scenariusze, reprezentacja)

Nowe prawo restrukturyzacyjne tworzy przestrzeń rzeczywistej szansy dla tych przedsiębiorców, którzy posiadają jeszcze potencjał przywrócenia konkurencyjności rynkowej, jednak potrzebują wdrożenia efektywnych mechanizmów, umożliwiających kontynuowanie działalności, pomimo ewidentnych warunków kryzysowych. Nie każda ekonomiczna choroba prowadzonej działalności gospodarczej zakończyć się musi unicestwieniem bytu przedsiębiorstwa w drodze upadłości – prawo restrukturyzacyjne oferuje bowiem cztery odrębne mechanizmy restrukturyzacji, mające na celu właśnie uniknięcie upadłości oraz uratowanie przedsiębiorstwa.

Kancelaria KMS specjalizuje się w świadczeniu na rzecz przedsiębiorców kompleksowych usług związanych z doradztwem restrukturyzacyjnym. Mamy doświadczenie w maksymalizowaniu szans na efektywne wdrożenie procedur restrukturyzacyjnych.

Produkty

Proponujemy Państwu usługi podzielone na cztery odrębne produkty, z których każdy cechuje się określoną samodzielnością, będąc jednak fragmentem oferowanej kompleksowej obsługi dłużnika (I-IV).

Kancelaria oferuje również wsparcie ekonomiczno-prawne dla tych wierzycieli, których dłużnik stał się niewypłacalny (V).

  • Kancelaria KMS zapoznaje się z ekonomicznym stanem dłużnego przedsiębiorstwa oraz identyfikuje ryzyka prawne i zarządcze, dokonując ustaleń w zakresie istniejących szans restrukturyzacji, a także konkludując czynności badawcze stosowną rekomendacją, formułując w szczególności obszary i hipotezy restrukturyzacyjne.

W postępowaniu o zatwierdzenie układu (będącym jednym z czterech odrębnych mechanizmów restrukturyzacji) nadzorca układu wybierany jest przez dłużnika, pełniąc swoją funkcję na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem. W ramach swoich czynności nadzorca sądowy m.in. sporządza plan restrukturyzacyjny, przygotowuje wspólnie z dłużnikiem propozycje układowe, współpracuje z dłużnikiem w zakresie sprawnego i zgodnego z prawem zbierania głosów oraz składa Sądowi restrukturyzacyjnemu sprawozdanie o możliwości wykonania układu.

Kancelaria KMS oferuje kompleksowe wsparcie dłużnika na poszczególnych etapach postępowania restrukturyzacyjnego, wśród których wskazać można m.in.:

a) doradztwo w zakresie strategii restrukturyzacyjnej,

b) audyt przedsiębiorstw (ustalenie obszarów zdolnych do restrukturyzacji),

c) badanie negatywnych przesłanek restrukturyzacji (czynności bezskutecznych dłużnika),

d) sporządzenie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,

e) reprezentację dłużnika w toku postępowania o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania właściwego,

f) tworzenie planów restrukturyzacyjnych (związanych z ustawowymi wymogami PrRestr), w tym – badanie przyczyn niewypłacalności albo zagrożenia niewypłacalności,

g) tworzenie propozycji układowych:

– formułowanie propozycji układowych,

– badanie zgodności propozycji układowych w prawem,

– badanie realności i prawdopodobieństwa wykonania układu,

– określanie kryteriów wyodrębnienia w układzie częściowym,

– określanie kryteriów budowania grup wierzycielskich,

h) reprezentację w zakresie ustalenia planu spłat,

i) doradztwo w zakresie procedury ustalania planu spłat.

 

Kancelaria posiada doświadczenie również w obszarze eksperckiego opiniowania na okoliczność wypełnienia negatywnych przesłanek zatwierdzenia układu przez Sąd restrukturyzacyjny (art. 165 PrRestr).

Kancelaria oferuje sporządzenie testu prywatnego wierzyciela lub testu prywatnego inwestora, zgodnie z brzmieniem art. 140 PrRestr, który stanowi, iż test taki należy wykonać, jeśli w postępowaniu restrukturyzacyjnym może dojść do udzielenia przedsiębiorcy przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych wsparcia w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zmniejszenie, w drodze układu, wysokości zobowiązań, rozłożenie spłaty na raty, odroczenie terminu wykonania zobowiązań lub zawieszenie, z mocy prawa lub na podstawie postanowienia sądu lub sędziego-komisarza, postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu dochodzenia wierzytelności, udzielenie pożyczek, kredytów, poręczeń lub gwarancji.

Oferujemy wsparcie ekonomiczno-prawne oraz procesowe dla tych wierzycieli, których dłużnik stał się niewypłacalny. Doradzamy w jaki sposób zabezpieczyć swoje interesy i jak wykorzystać optymalnie istniejące instrumenty prawa restrukturyzacyjnego, dostępne dla wierzycieli (np. wniosek o zarząd przymusowy). Dokonujemy ekonomiczno-prawnej analizy propozycji układowych, w kontekście korzyści finansowych oraz identyfikacji istniejących ryzyk związanych z wykonywaniem układu przez dłużnika. Nadzorujemy postępowanie restrukturyzacyjne pod kątem interesu wierzyciela, dążąc do maksymalizacji korzyści wynikających z uczestnictwa w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Najnowsze publikacje na blogu

Jak możemy Państwu pomóc?

info@kmsbiznes.pl

+48 32 307 50 00