Odpowiedzialność menedżerów

Opinie eksperckie, strategia i reprezentacja

Kancelaria KMS od wielu lat z sukcesami oferuje eksperckie wsparcie członkom zarządów spółek i menedżerom zagrożonych postępowaniem karnym w związku z brakiem zgłoszenia w terminie wniosku o upadłość spółki bądź w związku z działaniem na szkodę spółki. Naszym atutem jest posiadanie w zespole biegłych. Ich opinie stanowią punkt wyjścia i zasadniczą część oferowanego doradztwa.

Unikalność usług świadczonych przez Kancelarię KMS polega na łączeniu wiedzy ekonomicznej i prawnej, w celu dokonywania ekonomiczno-zarządczej interpretacji określonych zdarzeń gospodarczych w ramach zakreślonych przez znamiona typizacji karnych. Synteza wiedzy ekonomicznej i prawnej skutkuje wysoką procesową efektywnością usług świadczonych przez Kancelarię KMS.

Połączenie wiedzy oraz narzędzi teoretycznych z wieloletnim doświadczeniem i zrozumieniem mechanizmów biznesowych, sprawia, że oferta Kancelarii już od wielu lat znajduje uznanie Klientów, a także okazuje się efektywna i przydatna procesowo.

Usługi

W obowiązującym obecnie stanie prawnym badanie niewypłacalności w celu ustalenia materializacji ewentualnych przesłanek niewypłacalności (art. 11 Prawa upadłościowego) ma kluczowe znaczenie dla wielu obszarów prawnych. Począwszy od obowiązku złożenia w ustawowym terminie wniosku o upadłość i sankcję karną związaną z niedopełnieniem tego obowiązku (art. 586 Kodeksu Spółek Handlowych), przez subsydiarną odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki w myśl art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 116 Ordynacji Podatkowej, aż po szereg ryzyk prawno-karnych związanych z działaniem w warunkach niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością (np. art. 300-302 Kodeksu Karnego).

Kancelaria KMS oferuje kompleksowe badanie niewypłacalności w kontekście przesłanki płynnościowej (art. 11 ust. 1 PU) oraz majątkowej (art. 11 ust. 2 PU, której integralną częścią jest opinia sporządzona przez biegłego.

Kancelaria KMS specjalizuje się w przestępstwach i wykroczeniach gospodarczych  związanych z działaniem na szkodę zarządzanego podmiotu lub wierzycieli, w szczególności w warunkach zagrożenia upadłością, w tym m.in. na podstawie następujących przepisów:

  • art. 286 KK – oszustwo,
  • art. 296 KK – nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków,
  • art. 300 KK – udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela,
  • art. 301 KK – pozorne bankructwo,
  • art. 302 KK – faworyzowanie wierzycieli,
  • art. 586 KK – niezłożenie w terminie wniosku o upadłość,
  • art. 57 KKS – naruszenie terminu wpłaty podatku,
  • art. 77 KKS – niewpłacenie pobranego podatku.

 

Kancelaria dokonuje prawno-zarządczo-ekonomicznej analizy stanu faktycznego w sprawie, czego efektem jest dostarczenie argumentów i sformułowanie strategii procesowej Klienta lub też pisemna opinia ekspercka sporządzona przez biegłego. Biegli KMS wpisani są na listę biegłych sądowych w zakresie odpowiadającym powyższym normom prawnym:

a) określania momentu wystąpienia przesłanek do ogłoszenia upadłości na potrzeby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządu spółek z o.o. w związku z art. 299 KSH oraz członków zarządu spółek prawa handlowego w związku z art. 116 ordynacji podatkowej oraz w związku z art. 373 Prawa upadłościowego, a także momentu wystąpienia stanu zagrożenia niewypłacalnością w kontekście art. 300-302 Kodeksu karnego,

b) szacowanie wartości szkody wierzycieli w postępowaniach z art. 299 KSH, a także w kontekście art. 373 Prawa upadłościowego,

c) badanie zdolności ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych na okoliczność ustalenia lub zaprzeczenia obiektywnej możliwości uiszczenia podatku (bądź jego zaliczki) na rzecz organu skarbowego w dacie upływu terminu uiszczenia podatku, tj. w kontekście wykroczenia z art. 57 KKS oraz czynu zabronionego z art. 77 KKS,

d) badania racjonalności i zasadności decyzji zarządczych w związku z odpowiedzialnością karną, o której mowa w art. 296 KK w zw. z art. 308 KK, a także ustalenia dopuszczalnych ram ryzyka gospodarczego charakterystycznego dla otoczenia przedsiębiorstwa/jednostki gospodarczej.

Efektywny miks teorii i praktyki

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, opiniując na okoliczność ustalenia niewypłacalności w kilkudziesięciu spółkach, w tym również – spółkach giełdowych. Opinie sporządzone przez biegłego Jakuba Michalaka okazywały się przydatne procesowo, a często również i decydujące, w wielu sprawach upadłościowych (w starym stanie prawnym), sprawach o zapłatę na podstawie art. 299 KSH oraz sprawach prawno-karnych (w tym art. 300-302 KK).

Eksperci Kancelarii zaangażowani się również w działalność naukowo-publicystyczną w zakresie właśnie badania niewypłacalności, czego przejawem są m. in. dwa artykuły w “Doradcy Restrukturyzacyjnym” dotyczące metodyki badania przesłanek niewypłacalności (autorstwa Bartosza Sokoła), a także cytowania w wiodących komentarzach do prawa upadłościowego.

Najnowsze publikacje na blogu

Jak możemy Państwu pomóc?

info@kmsbiznes.pl

+48 32 307 50 00