Kluczowa rola finansowania właścicielskiego

tło

Wierzyciele przyjęli układy w kolejnych dwóch postępowaniach o zatwierdzenie układu prowadzonych z udziałem KMS w roli nadzorcy układu. Co ciekawe, postępowania te oparte są m.in. o wsparcie właścicielskie, które zostanie udzielone spółkom po prawomocnym zatwierdzeniu układu przez Sąd.

Dlaczego w przypadku poważnego kryzysu spółki właściciele preferują udzielanie finansowania już po zatwierdzeniu układu przez Sąd?

– Zawarcie układu z wierzycielami pozwala kompleksowo ustabilizować sytuację spółki i stworzyć bezpieczny kontekst dla dalszego finansowania właścicielskiego.
– W toku postępowania restrukturyzacyjnego właściciele identyfikują wysokość niezbędnego wsparcia, oczekiwania wierzycieli oraz perspektywy dalszego kontynuowania działalności przez Spółkę, przy wsparciu nadzorcy lub zarządcy oraz pełniejszych zasobach informacyjnych.
– Wsparcie właścicielskie może być zsynchronizowane z oczekiwaniami wierzycieli, np. pożyczka właścicielska może być udzielana w ratach niezbędnych do realizowania układu.
– Postępowanie restrukturyzacyjne chroni podstawową działalność dłużnej spółki, która z uwagi na wzajemne relacje gospodarcze pozostaje niekiedy kluczowa dla spółki-matki.