Wierzyciel

Ochrona interesów wierzycieli

Kancelaria KMS, dzięki wieloletniemu zaangażowaniu w szereg postępowań oddłużeniowych i upadłościowych, posiada praktyczne doświadczenie w zakresie optymalizacji procesów windykacyjnych. Świadczymy wyspecjalizowane usługi dla wierzycieli rozważających windykację swoich należności poprzez restrukturyzację lub upadłość dłużnika. Posiadamy również wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony interesów wierzycielskich w toku postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych.

Od 2016 r. Kancelaria KMS specjalizuje się także w koordynowaniu przygotowanej likwidacji (pre-pack), zmierzającej do maksymalizacji zaspokojenia wierzycieli zabezpieczonych na majątku dłużnika.

Zakres usług

Ekonomiczno-prawna analiza sytuacji wierzyciela w celu wskazania optymalnego wariantu zachowania się w razie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością po stronie kontrahenta. Ocena istniejących szans oraz ryzyk, w kontekście instrumentów oferowanych wierzycielom przez prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Konkluzje zawierają ustalenia uwzględniające zarówno wariant maksymalizacji zaspokojenia, jak i maksymalizacji prognozowanego terminu zaspokojenia, w zależności od preferencji wierzyciela.

Kompleksowe przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika (zawierające również przygotowanie niezbędnych załączników sprawozdawczo-rachunkowych), zmierzający do ochrony interesu wierzyciela i maksymalizacji jego zaspokojenia w toku ewentualnego postępowania upadłościowego. Kancelaria świadczy również usługę polegającą na przygotowaniu wniosku wierzyciela o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec dłużnika (zmierzający do utraty przez dłużnika zarządu własnego), a także wniosku o ustanowienie zarządu przymusowego, wskazując wcześniej zalety i wady takiego rozwiązania w danym stanie faktycznym.

Reprezentujemy wierzycieli w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, podejmując działania zmierzające do ochrony interesu wierzycielskiego. Kontrolujemy proces umieszczania wierzytelności na liście wierzytelności (postępowanie upadłościowe) lub spisie wierzytelności (postępowanie restrukturyzacyjne. Specjalizujemy się w analizie propozycji układowych składanych przez dłużnika w toku postępowania restrukturyzacyjnego, analizując je pod kątem korzyści wierzycielskich (w świetle alternatywnych scenariuszy zaspokojenia) oraz realności wykonaniu układu.

Sporządzanie Niezależnych Przeglądów Biznesowych (IBR), w celu przedstawienia Zamawiającemu pogłębionej analizy sytuacji finansowej dłużnika, ocenie realności prognoz finansowych zarządu i zdolności do obsługi zadłużenia w ramach przewidzianych parametrów umowy kredytowej (kowenantów). Dostarczając obiektywnych informacji i wniosków z pogłębionych analiz, Raport IBR stanowi analityczny fundament dla procesu decyzyjnego w banku (w tym i na komitecie kredytowym), obejmującego nie tylko udzielenie kredytu, ale i monitorowanie sytuacji kredytobiorcy podczas obsługi kredytu i proces restrukturyzacji, zanim ekspozycja banku zostanie przekazana do windykacji lub uznana za straconą. IBR może okazać się niezbędny również w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w celu dostarczenia wierzycielom wiedzy w zakresie realności wykonania propozycji układowych i realizacji planu restrukturyzacyjnego.

Pre-pack

Restrukturyzacja

Upadłość

Jak możemy Państwu pomóc?

info@kmsbiznes.pl

+48 32 307 50 00