Wierzytelność sporna na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Nowa publikacja Marcina Kubiczka i Bartosza Sokoła

Uprzejmie informujemy, że w szesnastym numerze „Doradcy Restrukturyzacyjnego” (nr 02 2019 r.), tj. kwartalnika Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, ukazał się artykuł autorstwa wspólników Kancelarii, tj. Marcina Kubiczka oraz Bartosza Sokoła, pt. „Wierzytelność sporna na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości”.

Zagadnienie wierzytelności spornej na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości uznać należy za wyjątkowo doniosłe z praktycznego punktu widzenia, w szczególności mając na względzie konieczność zapewnienia dłużnikowi ochrony przed wierzycielem traktującym wniosek o upadłość w kategoriach atrakcyjnego substytutu pozwu o zapłatę, ale również potrzebę ochrony słusznych interesów wierzycielskich w sytuacji, gdy dłużnik z rozmysłem kwestionuje wierzytelność nienoszącą cech rzeczywistej sporności. Omawiany artykuł nie rości pretensji do kompleksowego omówienia przedmiotowej problematyki, stanowiąc zaledwie próbę zarysowania kilku problemów wyrosłych na gruncie praktyki prawa upadłościowego w kontekście art. 12a Prawa upadłościowego: „Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik wykaże, że wierzytelność ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał między stronami przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości”

W treści artykułu autorzy podjęli m.in. próbę definicji pojęcia wierzytelności spornej oraz kryteriów umożliwiających ocenę realności lub pozorności zawisłego sporu. Zdaniem autorów aksjologia art. 12a Prawa upadłościowego w sposób oczywisty zmierza do ochrony dłużnika przed agresywną windykacją ze strony wierzycieli usiłujących wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną w sporze z dłużnikiem lub też wykorzystać postępowanie upadłościowe dla jednostkowych celów windykacyjnych. Nie można jednak stracić z pola widzenia ryzyka wyemancypowania się przedmiotowej instytucji i wykorzystania jej w celu sztucznego kreowania sporności przez dłużników zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych, zamierzających w ten sposób do ograniczenia ryzyka skutecznego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez uprawnionego wierzyciela. Efektywne badanie przez Sąd upadłościowy realności zaistniałego sporu stanowi więc konieczny warunek osadzenia art. 12a Prawa upadłościowego w szerokiej aksjologii postępowania upadłościowego, uwzględniającej również słuszny interes wierzycielski.

Z powyższymi zagadnieniami zapoznać można się zamawiając nowy numer „Doradcy Restrukturyzacyjnego” na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Numer, dodajmy, obfitujący w szereg ciekawych i ważnych artykuł z obszaru tematyki upadłościowej oraz restrukturyzacyjnej.

Zachęcamy do lektury.